ترودو: دولت نمی‌تواند به زنان بگوید چه بپوشند و چه نپوشند

by | Oct 20, 2017

در پی تصویب قانون «بیطرفی مذهبی دولت»، توسط پارلمان استان کبک و بحثهای برانگیخته شده پیرامون آن، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، گفت دولت فدرال مراقب است که قانون ۶۲ چگونه اجرا خواهد شد.

براساس قانونی که این هفته در پارلمان کبک به تصویب رسید، ارائه خدمات دولتی و عمومی توسط کارکنان دولت و نهادهای عمومی و استفاده از آن خدمات، به افرادی که به دلایل مذهبی یا غیره چهره پوشیدهای داشته باشند، ممنوع خواهد بود.

مثالی که در رابطه با اجرای این قانون مورد استناد منتقدان قرار گرفته این است که پس از اجرایی شدن قانون۶۲، زنان مسلمان که نقاب زده و یا برقع پوشیده باشند و چهره آنها برای دیگران قابل دیدن نباشد، حق ندارند سوار اتوبوس یا وسایل نقلیه عمومی بشوند.

به گزارش کنیدین پرس، جاستین ترودو که روز پنجشنبه برای شرکت در برنامهای به استان کبک رفته بود، گفت به باور او «منشور حقوق و آزادیهای کانادا»، شامل همه افراد میشود و او از اصول آن دفاع میکند.

نخست وزیر کانادا گفتمطمئناً با همه احترامی که برای مجلس ملی کبک، در تصویب قوانین خودشان داریم، مراقب خواهیم بود که جریان {اجرای این قانون}، چگونه پیش خواهد رفت

ترودو به خبرنگاران گفت: در کبک و کانادا لزوماً عادت نداریم زنان را با حجاب ببینیم و ما را معذب میکند و از خود میپرسیم آیا مجبور شدهاند حجاب داشته باشند؟»

ترودو از بیان اینکه قانون ۶۲ کبک مخالف قانون اساسی کاناداست، خودداری کرد، اما تأکید کرداگر میخواهید از تحمیل اجباری حجاب به زنان جلوگیری کنید، شاید نتوانید جامعهای داشته باشید که به زور بیحجابی را به زنان تحمیل کند

پس از تصویب قانون ۶۲ توسط پارلمان کبک، در روز چهارشنبه گذشته، انتقادهای فراوانی از سراسر کانادا نسبت به آن ابراز شده است.

سازمانهای مسلمانان، گروههای طرفدار حقوق مدنی، و دولت انتاریو به صراحت و شدیداً به قانون «بیطرفی مذهبی دولت کبک» اعتراض کردهاند.

روز پنجشنبه کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو، که روابط بسیار دوستانهای با نخست وزیر کبک، فیلیپ کوئیارد دارد، در جلسه پارلمان انتاریو به شدت به تصویب قانون ۶۲ کبک اعتراض کرد و گفتاین قانون برای ما قابل قبول نیست و برای هیچکس نباید قابل قبول باشد

نخست وزیر انتاریو همچنین تأکید کرد درک، احترام و پذیرفتن تفاوتها، اساس جامعهای همهگیر و هماهنگ است که همه به آن علاقه داریم و نگرانیم پارلمان کبک با تصویب این قانون برخی از زنان را منزویتر کند.

پزشک ساکن ریچموند هیل متهم به آزار جنسی شد

پلیس منطقه یورک در شمال تورنتو پزشک ۴۹ ساله‌ای را به هفت فقره اتهام آزار و اذیت جنسی نسبت به دو نفر از قربانیان در کلینیک پزشکی وی واقع در شهر کینگ در شمال تورنتو متهم کردند.

%d bloggers like this: