نمايشگاه آثار توران زنديه در تورنتو

Tooran Zandieh

توران زنديه هنرمند نقاش شناخته شده ايست كه بيشتر آثارش نه به شكل نقاشى، بلكه به صورت چيدمان يا كلاژ و يا تركيبى از نقاشى و كلاژ عرضه مى شود.

از روز پانزدهم تا بيستم نوامبر نمايشگاهى از آثار كلاژ توران زنديه در مركز شهر تورنتو برگزار شد. توران زنديه تا اوايل سال ٢٠٠٠ سالها از توليد و خلاقيت هنرى دور بوده است و فقط به آموزش هنر اشتغال داشته است. او از سالهاى ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ به بعد تاكنون بيش از چهارصد اثر خلق كرده و چندين نمايشگاه در ايران و كانادا برگزار كرده است.

با توران زنديه در نخستين روز گشايش نمايشگاه آثارش گفتگو كرده ايم.

در بسيارى از آثار كلاژ توران زنديه حضور زن و موضوعات مربوط به زندگى آنها، در تمام فرهنگها، قابل مشاهده است.

در مراسم گشايش نمايشگاه آثار توران زنديه، ويدا قهرمانى، هنرمند تاتر عروسكى و خيمه شب بازى، ساكن تورنتو، با تاثير از آثار توران زنديه و با بهره گيرى از نور و قطعه اى موسيقى از آثار كيهان كلهر، رقصى با عنوان “رقص سايه” اجرا كرد.

آرشیو پرژن میرور

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!