کنگره‌ای فراگیر برای همه ایرانیان کانادا

by | Apr 6, 2018

هدف این یادداشت، اشاره به نکاتی مقدماتی و بسیار کلی، برای ایجاد فضای بحث و گفتگوهای همه جانبه در باره نهاد «کنگره ایرانیان کانادا» و موضوعات و مسائل مربوط به برگزاری مجمع عمومی آینده کنگره است که قرار است در روز ۲۹ آوریل در تورنتو برگزار شود.

با این سرآغاز، شاید ضروری باشد برای مخاطبانی که با کنگره ایرانیان کانادا اصلاً آشنایی ندارند و یا آگاهیشان در باره این نهاد و گذشته آن محدود است، توضیح مختصری داده شود.

ده سال پیش، پس از حدود ۲ سال تلاش از طرف گروهی از فعالان جامعه ایرانیان بزرگشهر تورنتو، نهادی با عنوان «کنگره ایرانیان کانادا» تأسیس شد.

با ایجاد این نهاد و برگزاری نخستین مجمع عمومی در ماه مه ۲۰۰۸ (با شرکت حدود ۵۰۰ عضو)، بارقه امیدی پدید آمد که سرانجام ایرانیانی که خواسته یا ناخواسته به کانادا کوچ کردهاند، همچون بسیاری از جامعههای قومی و فرهنگی مستقر در کانادا، دارای نهادی شدهاند که قرار است رساننده صدای مشترک و نیازهای عمومی جامعه ایرانیکانادایی به نهادهای تصمیم گیرنده کانادایی در همه ردههای شهری و استانی و فدرال باشد.

همچنین قرار بود کنگره ایرانیان، نهادی غیرسیاسی و غیر مذهبی و غیرجانبدار (آنگونه که در بند نخست اساسنامه آن تصریح شده)، باشد،تا بتواند در جهت هماهنگی برنامهها و انسجام فعالیتهای سازمانهای صنفی و غیر صنفی، در باهمستان ایرانیکانادایی فعالیت کند و امور گوناگون زندگی اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و اقتصادی و غیره درونِ کامیونیتی را بهتر سامان دهی کند.

پس از ده سال فعالیت، هنوز چنین اتفاقی نیافتاده است و سازمانی که باز به تصریح هدف شماره ۳ اساسنامه هنوز معتبرش قرار بود:

« محیطی سازنده برای شرکت اعضای جامعه ایرانی کانادایی در فعالیتھای گروھی و ھمکاری برای خدمت به جامعه خود» ایجاد کند، بیش از هر زمان موجب از هم گسیختگی و اختلاف نظر و در نتیجه بی توجهی و عدم حمایت بخش کثیری از جامعه ایرانیکانادایی از کنگره ایرانیان کانادا شده است.

دورههای فعالیت کنگره ایرانیان

در ده سال گذشته کنگره ایرانیان کانادا (بخش انتاریو) مشخصاً سه دوره فعالیت را پشت سرگذاشته است. دوره نخست از آغاز تأسیس کنگره در سال ۲۰۰۸ تا ماه مه ۲۰۱۲. دوره دوم از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ و دوره سوم از سال ۲۰۱۵ تا اکنون.

از آنجا که متأسفانه تاریخچه و آرشیو تدوین شدهو در دسترس از فعالیتهای نهاد کنگره ایرانیان کانادا (بخش انتاریو) موجود نیست، نمیتوان بطور دقیق و با استناد به مدارک و شواهد در باره کارنامه(مثبت و منفی) این نهاد در ده سال گذشته به راحتی سخن گفت.

اما بطور مشخص باید اشاره کرد که در دوره نخست فعالیت کنگره، همه ارتباطات کتبی و تماسها و گفتگوهای هیئت مدیرهها با نهادهای گوناگون کانادایی، با تأکید بر این نکته بوده که کنگره ایرانیان فقط نماینده اعضای سازمان است (که کم و بیش از ۲۵۰ تا ۵۰۰ عضو داشته)، اگرچه گاهاً درباره موضوعاتی گفتگو کرده که برخی از آنها دغدغه همه یا گروه کثیری از جامعه ایرانیکانادایی در سراسر کشور بوده است.

اما از سال ۲۰۱۲ تاکنون، هیئت مدیرههای انتخابی کنگره ایرانیان کانادا (بخش انتاریو)، به استثنای هیئت مدیرهای که در سال ۲۰۱۵ در پی کمپین بزرگ «من هم یک ایرانیکانادایی هستم» انتخاب شد، در کنار فعالیتهای کم و بیش مثبتی که در جهت منافع باهمستان ایرانی انتاریو انجام دادهاند، در بسیاری موارد، اصرار داشته و دارند که از طرف همه ایرانیان کانادا فعالیت کرده و بکلی فراموش کردهاند که نه قانوناً و نه اخلاقاً نمیتوانسته و نمیتوانند به نام و نمایندگی «ایرانیکاناداییها» سخن بگویند و گفتگو کنند.

در همین رابطه، موضوع «سیاسی» بودن یا «غیر سیاسی» بودن نهاد کنگره ایرانیان، بویژه در رابطه با شرایط سیاسیاجتماعی ایران، یکی از مهمترین دلایل بروز اختلافات و از هم گسیختگی فکری و عقیدتی اعضای کنگره و گروهی بزرگتر از باهمستان ایرانیکانادایی در چند سال اخیر بوده است.

مثال مشخص و دلیل بروز اختلافات در باره نقش و تأثیر کنگره ایرانیان در جامعه ایرانیکانادایی، نگرش و عملکرد کاملاً متضاد هیئت مدیرههای کنگره از سال ۲۰۱۲ تاکنون در رابطه با قطع کامل روابط دیپلماتیک کانادا با ایران و یا برقراری مجدد و کامل و بی قید و شرط روابط دو کشور بوده است.

هیئت مدیرههای کنگره ایرانیان، در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، بطور کلی و با نظر اکثریتی موافق قطع روابط کامل دیپلماتیک میان ایران و کانادا و تا حد زیادی حامی تحریمهای اقتصادی اِعمال شده علیه ایران بودند. در حالیکه هیئت مدیرههای کنگره ایرانیان در سه سال اخیر بیشترین نیرو و تلاش خود را برای برقراری مجدد روابط کامل و بی قید و شرط سیاسی و اقتصادی کانادا با ایران متمرکز کردهاند.

اشاره به این جنبه از تاریخچه فعالیتهای کنگره از آن جهت است که عملکرد کاملاً متضاد هیئتمدیرههای چند سال اخیر، کنگره ایرانیان را در وضعیتی بسیار شکننده، بدون پشتوانه مردمی و بسیار اختلاف برانگیز قرار داده است.

در چنین شرایطی، با نگرشی مثبت باید اذعان کرد که اگر نهاد کنگره ایرانیان کانادا (بخش انتاریو)، از ده سال پیش تاکنون دوام آورده و توانسته بعنوان یکی از نهادهای مهم، مورد مراجعه و مشورت نهادهای تصمیم گیرنده کانادایی و رسانههای عمومی کشور قرار گیرد، به بهای هزاران ساعت وقت و انرژی و تخصص دهها نفر، که بعنوان اعضای هیئت مدیرهها و داوطلبان دور و نزدیک سازمان و رای دهنده فعالیت کردهاند، میسر شده است.

در مقابل، با نگرشی انتقادی، باید تأکید کرد که در ده سال گذشته، یکسونگریها، کمکاریها، ندانمکاریها و اشتباهات خواسته و ناخواسته بسیاری از سوی اعضای هیئت مدیرهها انجام شده و میشود که جز با مشارکت گسترده بیشترین افراد باهمستان ایرانیکانادایی، و دامن زدن به بحثها و گفتگوهای مثبت و سازنده، نمیتوان امیدی به پویایی و بقای کنگره ایرانیان کانادا داشت.

آنچه که تا اینجا در این یادداشت به آن اشاره شد، نکاتی بسیار کلی و البته ناکافی، در باره تاریخچه و فعالیت ده ساله کنگره ایرانیان کانادا، و مقدمهای برای گشودن زمینه بحثهایی همه جانبه و کاملتر و دقیقتر، در آستانه برگزاری مجمع عمومی آینده کنگره در روز ۲۹ آوریل است.

با اعلام تاریخ برگزاری مجمع عمومی آینده کنگره ایرانیان (بخش انتاریو)، در چند روز گذشته، تا موعد تعیین شده، چند تن از افراد جامعه ایرانیکانادایی  ساکن استان انتاریو برای عضویت در هیئت مدیره آینده کنگره خود را کاندیدا کردهاند.

تا این مرحله دو متن عمومی از طرف چند تن از کاندیداها و نیز هیئت مدیره کنگره منتشر شده که در این صفحه باز نشر میشود.

پرژن میرور از مخاطبان و علاقمندان به همه امور زندگی باهمستان ایرانی در کانادا دعوت میکند برای تقویت و توانمند کردن هرچه بیشتر نهاد کنگره ایرانیان کانادا، بعنوان «کنگرهای برای همه ایرانیان کانادا»، نظرات خود را برای انتشار و اطلاع رسانی گستردهتر، یا به شکل اظهار نظر در پایین این یادداشت و یا بصورت مقاله به ایمیل info@persianmirror.ca ارسال کنند.

پرژن میرور همچنین آماده است با همه کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا گفتگو کند و یا برنامهها و نظرات آنها را برای عموم منتشر کند.

اطلاعیه کنگره ایرانیان کانادا

تغییرات پیشنهادی اساسنامه کنگره ایرانیان کانادا به زبان ساده

TAYAZ FAKHRI·TUESDAY, APRIL 3, 2018

مقدمه: تغییرات اساسنامه‌ی کنگره‌ی ایرانیان کانادا و بهبود آن هر سال مورد توجه هیات مدیره و اعضای فعال این سازمان صورت گرفته است. در سال‌های گذشته پروژه‌ی موفقی برای اولین بار صورت گرفت که در فاز اولش ۵ ۶ تغییر اولیه را در مجمع طرح کرد و این تغییرات خوشبختانه به تصویب اعضا رسید و نتایج آن روان شدن کار هیات مدیره و شفافتر شدن برخی ابهامات و ضعفهای اولیه‌ی سازمان بوده است. بهبود اساسنامه با عبور از ده سالگی این سازمان نباید متوقف می‌ماند و برای همین از ابتدای سال دوم اینجانب در هیات مدیره روی سایر مشکلات فعلی اساسنامه که بیشترشان از گذشته کشف شده بودند، وقت زیادی گذاشته‌ام تا بهترین راه‌حل‌ها را با کمک افراد کارشناس، هیات مدیره و اعضای باسابقه پیدا کنیم. خوشبختانه در مجمع عمومی سال ۲۰۱۸ سری دوم پیشنهادات را با تصویب هیات مدیره به رای اعضا می‌گذاریم. من سعی می‌کنم به زبان ساده این پیشنهادات را در ۵ قسمت زیر به علاقمندان کنگره و موضوع اساسنامه توضیح دهم؛ البته متن انگلیسی و اصلی این تغییرات جزئیات بیشتری دارد که می‌توانید آنها را اینجا بخوانید. در ضمن، قطعا جای بحث بیشتر باز است و هیات مدیره در نظر دارد در کنار مناظره بین نامزدهای انتخاباتی، فضایی را برای امکان طرح نظرات در مورد طرح تغییرات اساسنامه و طرح منشور اخلاقی سازمان مهیا کند تا موافقان و مخالفان آن امکان گفتگو پیدا کنند. این توضیحات من، صرفا بهانه‌ای برای گشودن دریچه‌ای است تا اعضا و علاقمندان با این پیشنهادات آشنا شوند و پیش از مجمع عمومی پیش رو به این موضوعات بیشتر فکر کنند.

الف) دو تغییر برای نامزدی در انتخابات:

  • امکان استثنا کردن شرط یک سال عضویت برای نامزدهای هیات مدیره: شرط یک سال عضویت برای هیات مدیره که مورد تاکید موسسان سازمان در اساسنامه بوده است همچنان در اساسنامه باقی می‌ماند اما با یک راه‌حل ابتکاری، استثنای آن هم در اساسنامه قید می‌شود تا اساسنامه هر سال توسط رای اعضای مجامع عمومی دور زده نشود. به نظر ما با این روش، ضمن تسهیل کردن حضور نامزدانی که شرط یک سال را ندارند (به خاطر حد نصاب رای ۵۰٪ به جای ۲/۳) دیگر اساسنامه‌ی سازمان به عنوان یک سند مهم، مورد استناد در مجمع عمومی باقی می‌ماند و نیازی به دور زدنش توسط اعضا نیست.
  • امکان حضور یک مقیم دائم (Permanant Resident) در هیات مدیره: این تغییر همچون تغییر قبلی اگر پذیرفته شود، یک نتیجه‌ی یکسان در انتخابات‌‌های آتی کنگره به وجود خواهد آورد: کنگره فراگیرتر خواهد شد و علاقمندان ِشایسته برای حضور در هیات مدیره مانع کمتری خواهند داشت. با این تغییر یک عضو هیات مدیره در صورت کسب رای و نظر اعضا کسی خواهد بود که با تمام وجود و علاقه، مشکلات غیرشهروندانی همچون مقیمان دائم، دانشجویان بین‌المللی ورا دنبال خواهند کرد تا آنها هم بتوانند به صورتی عادلانه شهروند کانادا شوند و یا مشکلات دیگرشان را برطرف کنند.

ب) تغییر در حد نصاب مجمع عمومی ویژه:

  • حد نصاب مجمع عمومی ویژه به جای ۵۰٪ اعضای سازمان می‌شود کمترین میان این عدد و ۱۰۰ نفر: این تغییر هم یک تغییر مهم و کلیدی برای آسان‌تر کردن برگزاری مجمع عمومی ویژه است. هیات مدیره یا تعداد قابل توجهی از اعضا به این ترتیب در صورتی که نیاز به مشورت یک موضوع بسیار مهم با دیگر اعضا داشته باشند تا تغییری در رویه‌ی کنگره به وجود آورند دیگر نیازی به رسیدن به حد نصابی با تعداد بسیار بالا ندارند و مشروعیت آسان‌تر مجمع عمومی ویژه یعنی کنترل بیشتر و موثرتر اعضا بر هیات مدیره که اتفاق پسندیده ای است.

ج) دو تغییر در ساختار کنگره ایرانیان کانادا در سطح ملی:

  • «هر عضو، یک رای» برای داشتن یک هیات مدیره‌ی واحد و ملی در کنگره ایرانیان کانادا به جای سیستم پیچیده‌ی چندلایه متشکل از ۵ منطقه و واحدهای محلی: ساختار فعلی کنگره به صورت ملی ساختاری چندلایه و پیچیده است که با وجود حضور علاقمندان و اعضایی با سابقه‌ی چندساله نتوانسته امکان تحقق بیابد. مشکلات اساسی حقوقی در این ساختار وجود دارد. هیات مدیره در سال گذشته جلسه‌ای مشورتی با موسسان کنگره برگزار کرد و برخی از این مشکلات و نگرانی‌ها به آنها منتقل شد که مایه‌ی نگرانی آنها نیز شد. با تحقیق بسیار از مدل‌های موجود به این نتیجه رسیدیم که بهترین روش ساده‌ترین روش برای داشتن یک کنگره‌ی قوی مرکزی است که در آن هر عضو کنگره به راحتی بتواند به بالاترین حلقه‌ی اجرایی و سیاست‌گذاری سازمان رای دهد و بوروکراسی سیستمی چندلایه با مشکلات حقوقی را از میان بردارد. با این روش اگرچه «فدرالیسم» موجود در اساسنامه به یک سیستم «مرکزی» تبدیل می‌شود اما اعضا امکان تاثیرگذاری مستقیمی را خواهند یافت و با کمک استفاده از ابزار تکنولوژی کنگره‌ی ایرانیان کانادا برای اولین بار در سال آینده امکان ملی شدن و حضوری مقتدر در عرصه‌ی کانادا به جای اونتاریو می‌یابد. فرصت حضور در مجمع عمومی به صورت پخش زنده برای اعضای کنگره در همه جای کانادا مهیا می‌شود. با کمک انتخابات الکترونیک و آنلاین که خوشبختانه ابتکار دیگر هیات مدیره از سال گذشته بوده است دیگر کنگره تا شهرهای کوچک کانادا گسترش می‌یابد و می‌تواند به معنای واقعی کلمه، در کل کانادا «فراگیر» شود.
  • ایجاد کمیته‌های محلی برای کنگره‌ی ایرانیان کانادا: با تغییر ساختار کنگره به صورتی مرکزی یک تشکیلات محلی نیز امکان تحقق پیدا می‌کند. اعضا می‌توانند در شهرهای دیگر کمیته‌هایی محلی تشکیل دهند و پروژه‌های کنگره را در سطح شهر و شهرستان پیگیری کنند.

د) حفاظت و انتقال اسناد فیزیکی و دیجیتالی به هیات مدیره‌های بعدی: نکته‌ی عجیبی که در اساسنامه نیاز به به‌روزرسانی دارد بند ۱۱ این اساسنامه است که تنها به حفاظت از اسناد فیزیکی کنگره اشاره کرده است. فکر می‌کنم بدیهی است که وظیفه‌ی هیات مدیره‌ها نه تنها حفاظت بلکه انتقال کامل و سریع مدارک و اموال سازمان به هیات مدیره‌ی بعدی است و احتمالا موافقید که این اموال در دنیای امروز، اسناد الکترونیکی مانند پایگاه‌های داده (Database) فایل‌ها و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی ورا هم شامل می‌شود که ضروری است در اساسنامه قید شود.

و) گزارش مالی برای درآمدهای بالای ۱۵۰هزار دلاری به صورت حسابرسی رسمی توسط شرکت مستقل (Audit) و گزارش مالی به صورت استخدام یک حسابرس برای بازبینی مالی (Review): این موضوع هم یکی از اشتباهات اساسنامه‌ی فعلی است که بدون توجه به درآمدهای سازمانی و بار مالی یک حسابرسی رسمی که حدود ۳تا۴هزار دلار برای سازمان هزینه دارد، چنین چیزی را از هیات مدیره‌ها درخواست کرده است. این بند اساسنامه توسط هیچ هیات مدیره‌ای تا به حال مورد عمل قرار نگرفته و دلیل واضح و موجهی برای چنین تخلفی وجود داشته است: نبود منابع مالی! برای دیدن تحلیل من از وضعیت مالیِ هیات مدیره‌های ۴ سال گذشته به این نوشته مراجعه کنید.

با تغییر این بند اساسنامه به صورت مشروط به درآمدهای سالانه‌ی کنگره تنها در صورتی که سازمان گردش مالی معقولی دارد، کنگره موظف است که حسابرسی به شیوه‌ی آدیت صورت دهد و در غیر این صورت یک بازبینی مالی که هزینه‌ی بسیار کمتری دارد (تقریبا یک سوم) کافی خواهد بود تا هیات مدیره‌ها نسبت به اساسنامه‌شان تخلف نکرده باشند.

به شخصه بسیار امیدوارم با تصویب این تغییرات که هیات مدیره از نزدیک با بیشتر آنها درگیر بوده و نیازشان را بیشتر از همیشه حس کرده است، اعضای کنگره ایرانیان کانادا قدمی بسیار بلند در جهت فراگیری ِسازمان و کارآمد و روان شدن چرخ‌های این نهاد و مشروعیت بیشتر اساسنامه‌ی کنگره بردارند.

نامه ۴ تن از کاندیداهای انتخابات کنگره

هیئت مدیره محترم کنگره ایرانیان کانادا،

با سلام،

برگزاری منصفانه انتخابات هیئت مدیره یکی از مهمترین شرایط برپایی یک کنگره مقتدر و متکی بر اعتماد اعضا است. مدیرانی که در فرآیندی سالم و به دور از حواشی برگزیده میشوند، به درستی قادر خواهند بود خواسته ها و نیازهای اعضا کنگره (و جامعه ایرانی‌-کانادایی) را نمایندگیکنند. در سالهای گذشته به دلیل اما و اگرهایی که همواره در فرآیند انتخابات هیئت مدیره وجود داشته، بخش قابل توجهی از وقت و انرژی مدیران صرف دفاع از مشروعیت هیئت مدیره شده است.

یکی از برجستهترین مشکلات شیوه کنونی برگزاری انتخابات، انجام آن بهوسیله هیئت مدیره است. در شرایطی که همواره یک یا چند عضو هیئت مدیره خود را نامزد انتخابات میکنند، برگزاری انتخابات از سوی افرادی که خود نامزد آن انتخابات هستند بههیچ شکلی قابل توجیه نیست. افزون بر این، دسترسی یکجانبه اعضای هیئت مدیره به اطلاعات تعیینکنندهای مانند تعداد، نام و اطلاعات تماس اعضای کنگره در حالیکه دیگر نامزدها به این اطلاعات دسترسی ندارند، امکان رقابت برابر را بهکلی از بین میبرد.

بهترین روشی که میتوان با تکیه بر آن رقابتی سالم بین نامزدها بوجود آورد و انتخاباتی سالم، منصفانه و بدون حاشیه به انجام رساند، سپردن مسئولیت برگزاری آن به کمیته ای مستقل از هیئت مدیره است. اعضای کمیته برگزاری انتخابات  با پیشنهاد از طرف افراد مورد اعتماد اعضای کنگره و با تایید نهایی هیئت مدیره برگزیده میشوند که مسئولیت کامل برگزاری انتخابات از آغاز تا پایان آنرا بر عهده خواهند داشت. وقتی هیئت برگزاری منعکسکننده گوناگونی فکری اعضای کنگره باشند خود به خود با نظارت بر کارکرد یکدیگر امکان اعمال نفوذ یک گرایش خاص را از بین میبرند. هیئت مدیرهای که با این شیوه انتخاب شده باشد فارغ از اینکه به چه گرایشی تعلق داشته باشد از اعتماد تمامی اعضای کنگره برخوردار بوده و با اقتدار و اعتماد بهنفس خواهد توانست برنامههای خود را پیش ببرد. مدیران منتخب بیش از هر کس دیگری از این انتخابات سالم و منصفانه بهره خواهند برد.

در دو سال گذشته به دلیل نبودن چنین فضایی شاهد کنارهگیری دستهجمعی تعداد بزرگی از اعضای کنگره و عدم شرکت آنها در انتخابات بوده ایم، و تنها نامزدهای یک گرایش بی هیچ رقابتی وارد هیئت مدیره شده اند. ما امضا کنندگان زیر با حسن نیت کامل تصمیم به حضور در انتخابات امسال گرفته ایم و باور داریم در صورتی که هیئت مدیره محترم کنونی به فراگیری نهاد کنگره و مشارکت بیش از گذشته اعضاء جامعه ایرانیان کانادا در این نهاد علاقمند باشد، با آغوش باز از تشکیل کمیته مستقل برگزاری انتخابات استقبال خواهد کرد.

با احترام،

رضا سپهر اصفهانی، محبوب بلندی، شایان معین، مهردخت هادی

<div class="fb-like" data-href="https://www.persianmirror.ca/?p=29446" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="fb-follow" data-href="https://www.facebook.com/persianmirrorca" data-layout="box_count" data-size="small" data-show-faces="true"></div>
<div class="fb-comments" data-href="https://www.persianmirror.ca/?p=29446" data-width="600" data-numposts="5"></div>
<div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/PersianMirrorCA/" data-small-header="true" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/PersianMirrorCA/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/PersianMirrorCA/">‎Persian Mirror پرژن میرور‎</a></blockquote></div>

خالق دایی‌جان ناپلئون در سن ۹۴ سالگی درگذشت

ایرج پزشک‌زاد، نویسنده برجسته ادبیات معاصر ایران و خالق رمان مشهور دایی‌جان ناپلئون، روز چهارشنبه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲ در شهر لس‌آنجلس درگذشت.

قانون منع خرید و فروش و استفاده از اسلحه در کانادا اجرا می‌شود

دولت لیبرال کانادا لایحه‌ای را به پارلمان ارائه کرده است که پس از تصویب، واردات، خرید، فروش و حمل سلاح‌های گرم را برای شهروندان ممنوع خواهد کرد.

بحث انگیزترین بازی فوتبال سیاسی ورزشی

شهردار ونکوور، کندی استوارت، روز چهارشنبه ۱۸ می ۲۰۲۲ درست یک روز پس از اظهار نظر جاستین ترودو نخست وزیر کانادا درباره بازی فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و کانادا، مخالفت خود با برگزاری این مسابقه را اعلام کرد.

حمید نوری به حبس ابد محکوم شد

حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت در جریان اعدام‌های سال ۶۷، با رأی قضات دادگاه جنایی سوئد به حبس ابد محکوم شد.

اتومبیل پیکان تاریخی، در جاده حقوق بشری پیش می‌رود

اتومبیل پیکان برای چند دهه معروفترین و عمومی ترین وسیله نقلیه برای چند نسل از ایرانیان بوده است. اگرچه تولید این وسیله نقلیه از چند سال پیش در ایران متوقف شده است، شاید هنوز هزاران دستگاه از این وسیله نقلیه مردمی در گوشه و کنار ایران مورد استفاده باشد.

آیا لغو بازی فوتبال ایران و کانادا پایان ماجراست

بازی دوستانه‌ای که قرار بود روز ۵ ماه ژوئن میان تیم‌های فوتبال کانادا و ایران در شهر ونکوور در استان بریتیش کلمبیا انجام شود، لغو شده است.

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!