تبعیض و احساس منفی ساکنان انتاریو نسبت به اقلیت‌ها

by | Dec 13, 2017

نتایج یک نظرسنجی انجام شده از طرف کمیسیون حقوق بشر انتاریو، نشان میدهد مردم انتاریو نسبت به افراد فقیر و کمدرآمد، مسلمانان، عربها و اقلیت transgender، نظر مثبتی ندارند.

براساس نتایج این نظرسنجی فقط ۳۹ درصد از مردم استان انتاریو نسبت به افرادی که تحت پوشش کمکهای اجتماعی (ولفر) هستند، «به نوعی احساس مثبت» دارند.

نظر منفی مردم انتاریو نسبت به اقلیتهای دیگری چون پناهندگان و مسلمانان و ترانسجندرها و عربها کمتر از گروه نخست نیست.

به گزارش CBC، خانم Renu Mandhane، کمیسر حقوق بشر انتاریو گفته است یک فرم خاص تبعیض نسبت به افرادِ زیر پوشش کمکهای اجتماعی و بیخانمانها وجود دارد، که بسیار مهم است.

هدف کمیسیون حقوق بشر انتاریو از انجام این نظرسنجی، درک افکار عمومی مردم انتاریو نسبت به حقوق افراد و وضعیت تبعیض در این استان است.

در این نظرسنجی که عنوان آن Taking the Pulse (گرفتن نبض) است، ۱۵۰۱ نفر شرکت کردهاند که ۷۲۰ تن از آنان از بزرگشهر تورنتو بودهاند.

Renu Mandhane

Renu Mandhane – Chief Commissioner of the Ontario Human Rights Commission

کمیسر حقوق بشر انتاریو گفته استنتایج این نظرسنجی به ما کمک میکند بدانیم در کجا هستیم و چگونه میتوانیم بحثهای عمومی در باره حقوق افراد را مؤثرتر پیش ببریم

دو سوم از پاسخ دهندگان به ۱۹ پرسش این نظرسنجی باور دارند تبعیض یکی از مشکلات استان انتاریو است.

براساس نتایج نظرسنجی، فقط ۴۴ درصد از مردم انتاریو نظر «کمی مثبت» نسبت به عربها دارند. ۴۵ درصد نظر «کمی مثبت» نسبت به مسلمانان دارند و ۴۶ درصد هم نسبت به پناهندگان و افراد «ترانسجندر» نظر «کمی مثبت» دارند.

۶۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی احساس مثبتی نسبت به افراد ناتوان جسمی دارند و ۶۲ درصد هم نسبت به مردم آسیایی نظر مثبت دارند و ۵۷ درصد نسبت به بومیان کانادا نظر مثبت دارند.

نظرسنجی نشان میدهد بیشتر تبعیضها گزارش نمیشود و نزدیک به نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتهاند تجربههای تبعیض نسبت به خودشان را برای خود نگهداشتهاند.

بیشتر تبعیضها در محیط کار اتفاق میافتد، اما ۴۲ درصد گفتهاند تبعیض را در مکانهای عمومی تجربه کردهاند.

هفته برابری جنسیتی در کانادا

برای نخستین بار هفته برابری جنسیتی در کانادا برگزار می‌شود.  جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا روز یکشنبه ۲۳ سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای آغاز نخستین «هفته برابری جنسیتی» در کانادا را اعلام کرد. جاستین ترودو در پیام خود نوشته است:« برگزاری هفته برابری جنسیتی...

شهرزاد رفعتی، نماینده کانادا در گروه کاری کشورهای گروه ۲۰ شد

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، شهرزاد رفعتی، یکی از زنان کارآفرین و موفق ایرانی-کانادایی را بعنوان نماینده این کشور در گروه کاری «زنان کارآفرین و رهبر»، در کشورهای گروه ۲۰ منصوب کرد. در اخرین کنفرانس بین‌المللی G20 که سال گذشته در شهر هامبورگ، در آلمان برگزار شد،...

Share This