تبعیض و احساس منفی ساکنان انتاریو نسبت به اقلیت‌ها

by | Dec 13, 2017

نتایج یک نظرسنجی انجام شده از طرف کمیسیون حقوق بشر انتاریو، نشان میدهد مردم انتاریو نسبت به افراد فقیر و کمدرآمد، مسلمانان، عربها و اقلیت transgender، نظر مثبتی ندارند.

براساس نتایج این نظرسنجی فقط ۳۹ درصد از مردم استان انتاریو نسبت به افرادی که تحت پوشش کمکهای اجتماعی (ولفر) هستند، «به نوعی احساس مثبت» دارند.

نظر منفی مردم انتاریو نسبت به اقلیتهای دیگری چون پناهندگان و مسلمانان و ترانسجندرها و عربها کمتر از گروه نخست نیست.

به گزارش CBC، خانم Renu Mandhane، کمیسر حقوق بشر انتاریو گفته است یک فرم خاص تبعیض نسبت به افرادِ زیر پوشش کمکهای اجتماعی و بیخانمانها وجود دارد، که بسیار مهم است.

هدف کمیسیون حقوق بشر انتاریو از انجام این نظرسنجی، درک افکار عمومی مردم انتاریو نسبت به حقوق افراد و وضعیت تبعیض در این استان است.

در این نظرسنجی که عنوان آن Taking the Pulse (گرفتن نبض) است، ۱۵۰۱ نفر شرکت کردهاند که ۷۲۰ تن از آنان از بزرگشهر تورنتو بودهاند.

Renu Mandhane

Renu Mandhane – Chief Commissioner of the Ontario Human Rights Commission

کمیسر حقوق بشر انتاریو گفته استنتایج این نظرسنجی به ما کمک میکند بدانیم در کجا هستیم و چگونه میتوانیم بحثهای عمومی در باره حقوق افراد را مؤثرتر پیش ببریم

دو سوم از پاسخ دهندگان به ۱۹ پرسش این نظرسنجی باور دارند تبعیض یکی از مشکلات استان انتاریو است.

براساس نتایج نظرسنجی، فقط ۴۴ درصد از مردم انتاریو نظر «کمی مثبت» نسبت به عربها دارند. ۴۵ درصد نظر «کمی مثبت» نسبت به مسلمانان دارند و ۴۶ درصد هم نسبت به پناهندگان و افراد «ترانسجندر» نظر «کمی مثبت» دارند.

۶۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی احساس مثبتی نسبت به افراد ناتوان جسمی دارند و ۶۲ درصد هم نسبت به مردم آسیایی نظر مثبت دارند و ۵۷ درصد نسبت به بومیان کانادا نظر مثبت دارند.

نظرسنجی نشان میدهد بیشتر تبعیضها گزارش نمیشود و نزدیک به نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتهاند تجربههای تبعیض نسبت به خودشان را برای خود نگهداشتهاند.

بیشتر تبعیضها در محیط کار اتفاق میافتد، اما ۴۲ درصد گفتهاند تبعیض را در مکانهای عمومی تجربه کردهاند.

جراحی عجیب کوچک کردن جمجمه کودک دو ساله در کانادا

دو جراح مغز و اعصاب کانادایی موفق شدند اندازه بزرگ و غیرعادی جمجمه یک دختر ۲ ساله را ۶۰ درصد کوچکتر کنند.عمل جراحی کوچک کردن جمجمه غیرعادی در بیمارستان دانشگاهی سنت-ژوستین در شهر مونترآل انجام شده است.به گزارش دانی لومیو، خبرنگار رادیو کانادا، جمجمه کودک ۲ ساله، که در...

تقاضای تحریم مقامات جمهوری اسلامی، از طرف گروهی از نمایندگان پارلمان کانادا

گروهی از از نمایندگان پارلمان کانادا، از دولت فدرال درخواست کرده‌اند تحریم‌ ماگنیستکی علیه گروهی از مقامات جمهوری اسلامی را به اجرا بگذارد.این گروه با استناد به گزارش "مرکز حقوق بشر پائول والنبرگ کانادا" در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و استفاده از قانون ماگنیستکی، از...

Share This