کانادا بدون مهاجران چه خواهد شد؟

by | Jul 9, 2017

کشور کانادا با ورود و حضور مهاجران به شکل کنونی درآمده است. نقش و تاثیر ورود مهاجران به این سرزمین پهناور چه بوده است؟ اگر روزی کانادا درهای خود را به روی مهاجران تازه ببندد، به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟

یکی از روزنامهنگاران کانادایی، بهنام Nael Shiab، به مناسبت صد و پنجاهمین سال کشور کانادا، با استفاده از آخرین آمارهای جمعیتی کانادا و تعداد مهاجرانی که هر سال وارد این کشور می شوند، مقالهای در نشریه اینترنتی Actualite منتشر کرده است.

در این مقاله نتیجهگیری شده که کانادا اگر روزی مرزهای خود را به روی مهاجران ببندد، بتدریج جمعیت خود را از دست خواهد داد. چرا که تعداد زاد و ولد و مرگ و میرِ همین جمعیت کنونی، برای ادامه زندگی کشور کافی نخواهد بود.

نویسنده مقاله تاکید کرده اگر کانادا با روند سالهای اخیر، یعنی ۷.۵ مهاجر به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت، سیاست مهاجر پذیری خود را ادامه دهد، در سال ۲۱۰۶ جمعیت کنونی کشور دوبرابر خواهد شد.

جمعیت شناسان اداره آمار کانادا، براساس آمارهای جمعیتی سال ۲۰۰۶ تخمین زدهاند اگر سیاست مهاجر پذیری متوقف میشد، در یک قرن آینده و در فاصلههای زمانی مشخص جمعیت کانادا به شکلهای زیر تغییر میکرد:

۱با ادامه روند کنونی پذیرش مهاجران، در سال ۲۰۲۶ جمعیت کانادا به حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید. در حالیکه اگر از سال ۲۰۰۶ به بعد هیچ مهاجر تازهای به کانادا وارد نمیشد، در سال ۲۰۲۶ جمعیت کانادا ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بیشتر نمیبود.

۲با ادامه روند کنونی پذیرش مهاجران، در سال ۲۰۵۶ جمعیت کانادا به حدود ۵۰ میلیون نفر خواهد رسید. در حالیکه اگر در سال ۲۰۰۶ پذیرش مهاجران تازه متوقف میشد، جمعیت کشور، در سال۲۰۵۶، به ۳۰ میلیون نفر کاهش پیدا میکرد.

۳در سال ۲۰۷۶، با ادامه نرخ کنونی پذیرش مهاجران، جمعیت کانادا به ۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن خواهد رسید. در حالیکه اگر سیاست مهاجر پذیری در سال ۲۰۰۶ متوقف شده بود، جمعیت کانادا در سال ۲۰۷۶ به ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کاهش مییافت.

۴و سرانجام با ادامه نرخ پذیرش مهاجران در حد ۰/۸ درصد کنونی، کانادا در سال ۲۱۰۶ جمعیتی بالغ بر ۶۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر(دوبرابر جمعیت کنونی) خواهد داشت. در حالیکه اگر در سال ۲۰۰۶ پذیرش مهاجران متوقف میشد، کانادا در سال ۲۱۰۶ جمعیتی بیش از ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن نمیداشت.

<div class="fb-like" data-href="https://www.persianmirror.ca/?p=26729" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="fb-follow" data-href="https://www.facebook.com/persianmirrorca" data-layout="box_count" data-size="small" data-show-faces="true"></div>
<div class="fb-comments" data-href="https://www.persianmirror.ca/?p=26729" data-width="600" data-numposts="5"></div>

اتومبیل پیکان تاریخی، در جاده حقوق بشری پیش می‌رود

اتومبیل پیکان برای چند دهه معروفترین و عمومی ترین وسیله نقلیه برای چند نسل از ایرانیان بوده است. اگرچه تولید این وسیله نقلیه از چند سال پیش در ایران متوقف شده است، شاید هنوز هزاران دستگاه از این وسیله نقلیه مردمی در گوشه و کنار ایران مورد استفاده باشد.

نمایشگاه کتاب بدون سانسور در کانادا

ششمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور در تورنتو روزهای ۱۴ و ۱۵ ماه می ۲۰۲۲ در شهر تورنتو برگزار شد.

رهبری نوین سیاسی، برای آینده ایران

کتاب رهبری نوین سیاسی و نظریه‌ی ۲۱، تازه‌ترین اثر پژوهشی دکتر عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی و جامعه‌شناسی اخیراً منتشر شده است.

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!