اقلیت‌های مشهود کانادا چقدر احساس امنیت می‌کنند؟

by | Dec 13, 2017

اقلیتهای مشهود کانادا (Visible minorities)، بویژه عربها و افرادی که از کشورهای غرب آسیا به کانادا آمدهاند، کمتر از بقیه کاناداییها احساس امنیت میکنند.

گزارش منتشر شده از طرف اداره آمار کانادا، که بر اساس دادههای یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۴ تهیه شده، نشان میدهد مهاجران عرب تبار و افراد متعلق به کشورهای غرب آسیا وقتی شب، تنها در محلههای مسکونی خود راه میروند، به اندازه کاناداییها احساس امنیت نمیکنند.

فقط ۴۴ درصد از افرادی که خود را اقلیت مشهود معرفی کرده بودند، گفتهاند هنگام تنها راه رفتن در شب احساس امنیت میکنند، در حالیکه ۵۴ درصد از کاناداییها چنین احساسی داشتهاند.

براساس همین گزارش اکثریت اقلیتهای مشهود در شهرهای بزرگ زندگی میکنند، که به نسبت بقیه نقاط کشور امنیت کمتر است.

اداره آمار کانادا این نکته را هم تأکید کرده که اقلیتهای مشهود کمتر از بقیه تمایل دارند احساس امنیت خود را ابراز کنند.

جراحی عجیب کوچک کردن جمجمه کودک دو ساله در کانادا

دو جراح مغز و اعصاب کانادایی موفق شدند اندازه بزرگ و غیرعادی جمجمه یک دختر ۲ ساله را ۶۰ درصد کوچکتر کنند.عمل جراحی کوچک کردن جمجمه غیرعادی در بیمارستان دانشگاهی سنت-ژوستین در شهر مونترآل انجام شده است.به گزارش دانی لومیو، خبرنگار رادیو کانادا، جمجمه کودک ۲ ساله، که در...

تقاضای تحریم مقامات جمهوری اسلامی، از طرف گروهی از نمایندگان پارلمان کانادا

گروهی از از نمایندگان پارلمان کانادا، از دولت فدرال درخواست کرده‌اند تحریم‌ ماگنیستکی علیه گروهی از مقامات جمهوری اسلامی را به اجرا بگذارد.این گروه با استناد به گزارش "مرکز حقوق بشر پائول والنبرگ کانادا" در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و استفاده از قانون ماگنیستکی، از...

Share This